Нормативна уредба

Категория
Категория
Конституция
Закони
Подзаконови нормативни актове
Насоки на КЗК
Антитръст
Концентрации
Актове на Европейският Съюз
Други
file icon
Известие относно прилагането на правилата за конкуренция по отношение на споразуменията за достъп в далекосъобщителния сектор
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
ИЗВЕСТИЕ НА КОМИСИЯТА
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (EO) № 139/2004 За контрола по отношение на концентрациите между предприятия
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията, съгласно Регламент(ЕО)№139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Известие на Комисията относно препращането на преписки за концентрации
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Насоки за оценяването на нехоризонтални сливания, извършвано съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Насоки относно оценката на хоризонталните сливания, съгласно Регламента на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Известие на Комисията за дефиницията на релевантния пазар за целите на правото на конкуренцията на Общността (98/В 372/03)
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Известие на Комисията относно приемливите средства за защита, съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета и Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Известие на Комисията за ограничения, пряко свързани и необходими за концентрациите
Публикуван на: 06-06-2022