Нормативна уредба

Категория
Категория
Конституция
Закони
Подзаконови нормативни актове
Насоки на КЗК
Антитръст
Концентрации
Актове на Европейският Съюз
Други
file icon
ПРАВИЛА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Публикуван на: 08-11-2022
file icon
Известие на Комисията относно освобождаване от глоби и намаляване на техния размер по делата за картели
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Известие на Комисията относно сътрудничеството в рамките на мрежата от органите по конкуренция (2004/C 101/03)
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Известие на Комисията относно сътрудничеството между Комисията и съдилищата на държавите-членки на Европейския съюз при прилагането на членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност (2004/С 101/04)
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Известие на Комисията Насоки относно понятието за засягане на търговията, което се съдържа в членове 81 и 82 от Договора (2004/С 101/07)
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Насоки за прилагане на член 81, параграф 3 от Договора (2004/С 101/08)
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Известие на Комисията относно правилата за достъп до преписката на Комисията при производства по членове 81 и 82 от Договора за ЕО, членове 53, 54 и 57 от Споразумението за ЕИП и Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (2005/С 325/07)
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Известие на Комисията относно споразуменията с незначителен ефект, които не ограничават съществено конкуренцията по смисъла на член 81, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност (de minimis) [1](2001/С 368/07)
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Известие на Комисията относно определянето на съответния пазар по смисъла на общностното право на конкуренция (97/C 372/03)
Публикуван на: 06-06-2022
file icon
Регламент (ЕО) № 1184/2006 на Съвета от 24 юли 2006 година за прилагане на някои правила за конкуренция при производството и търговията със селскостопански продукти (кодифицирана версия)
Публикуван на: 06-06-2022