Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

Новини A A A
19-01-2022 КЗК санкционира „Ви Ай Пи Комерс“ ООД за имитация
21-12-2021 КЗК санкционира „Милки Груп Био“ ЕАД за нелоялна конкуренция
21-12-2021 Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за злоупотреба с господстващо положение на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, гр.Варна
20-12-2021 Обществено обсъждане на проект на Устройствен правилник на КЗК
13-12-2021 КЗК санкционира „ММ Инвестмънтс“ ЕООД за нелоялна конкуренция
13-12-2021 Комисията за защита на конкуренцията установи злоупотреба с господстващо положение от страна на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян
10-12-2021 Комисия за защита на конкуренцията установи злоупотреба с господстващо положение от страна на „УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД
01-12-2021 Комисията за защита на конкуренцията започва проучване на конкурентната среда на пазара на електронна търговия с потребителски стоки и услуги на територията на страната
23-11-2021 КЗК санкционира „Бен Хън Агро“ ЕООД за имитация
23-11-2021 КЗК санкционира „ОМИ-2004“ЕООД за нелоялна конкуренция
12-11-2021 КЗК предлага промени в Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия
11-11-2021 КЗК предяви твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД
09-11-2021 След решение на ВАС, КЗК отново разгледа и оцени като антиконкурентни споразуменията между „Индустриал комерс“ ЕООД и някои от дилърите на нови МПС и резервни части от марката Хюндай
11-10-2021 КЗК санкционира „Фриг“ ЕООД за въвеждане в заблуждение относно съществени свойства на стоките или услугите
07-10-2021 Поредно производство по самосезиране на КЗК за установяване на евентуално манипулиране на процедури за възлагане на обществени поръчки
05-10-2021 КЗК санкционира „Оренда България“ ЕООД за заблуждаваща реклама
02-09-2021 Правилата на конкурентното право в условията на криза
20-08-2021 КЗК санкционира „Ролпласт 2016 – Илиян Петров“ ЕООД за имитация
03-08-2021 Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за злоупотреба с господстващо положение от страна на две лечебни заведения
03-08-2021 КЗК наложи санкция за забранено споразумение на пазара на търговия с детски дрехи, обувки и аксесоари
28-07-2021 КЗК санкционира 30 дружества за участие в картел по Националната програма за енергийна ефективност в Пловдив
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия