<
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links
КЗК наложи санкции от общо 293 000 лв. на производители на яйца и пилешко месо за забранени споразумения
22.7.2008 г. 09:44:10

Комисията за защита на конкуренцията наложи пет имуществени санкции по 30 000 лв. на “КАМЧИЯ” АД, гр. Шумен, “ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЗОРА” АД,
с. Дончево, “ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Павликени, “СЛАВЯНА” АД, гр. Славяново и “ПИЛКО” ЕООД, гр. Разград, пет санкции по 10 000 лв. на ЕТ “АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ” АД, гр. Пещера, “ДЖИЕВ” АД, гр. Костинброд,  “АВЕС-94” АД, с. Черни Връх , “СИКОНКО АГРИЯ” АД, “ГРАНИТ-2” ЕООД, гр. Велико Търново, две санкции по 8 000 лв. на ЕТ “АНДИП 92 – АНДРЕЙ ПАВЛОВ”, “КОКОИМПЕКС” ООД, гр. Смолян, една санкция от 7 000 лв. на “МАР-КРАФТ” ООД, гр. София и общо 16 санкции по 5 000 лв. на ЕТ “ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ-ВАЛДИС”, гр. Кюстендил, “АВИС” ЕООД, гр. Завет, “ПЕГЕМЕКС ТРЕЙД” ЕООД, гр. Ловеч, “ДИТРОНИКС” ООД, гр. Плевен, “КАЛАМИЦА” АД, с. Цалапица “ОВОБИЗНЕС” АД, с. Бохот, “АЕРКОК” ООД, гр. Шумен, “ЯЙЦА И ПТИЦИ - ЛОМЦИ” ООД, с. Ломци, ЕТ “ДОЛИС-ГЕОРГИ ЦОЛОВ”, гр. София,  “ТРУДОВО” ЕООД, гр. Дебелец, “ГРАДУС-1” ООД, гр. Панагюрище, “ПТИЦЕКЛАНИЦА” АД, гр. Добрич, ЕТ “АНГЕЛ ДИМИТРОВ-ГРАНИТ”, гр. Велико Търново И СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
, гр. София.

 

Санкционираните предприятията са извършили нарушения на чл. 9, ал. 1 от ЗЗК. Комисията постанови прекратяването им.

 

Производството е образувано по самосезиране, във връзка със съмнения, че рязкото увеличение на цената на едро на пилешкото месо, в началото на месец август 2007 г., се осъществява с активното участие на “Съюза на птицевъдите в България” и “Градус” ООД, гр. Стара Загора, чиито представители съобщават в медиите конкретни прогнози и препоръки относно равнищата на цените на пилешкото месо, като дори оповестяват конкретните моменти, в които цените следва да бъдат увеличени.

Проучването обхваща периода 2002 – 2007 г. и разглежда два основни пазара: производство на яйца и производство на пилешко месо. Събраните многобройни, вкл. и писмени,  доказателства сочат, че “Съюза на птицевъдите в България”, като браншова организация, е организирал срещи между членовете си с предварително поставена явна антиконкурентна цел – координиране и съгласуване на ценовото им поведение. Съюзът е създал комисия и регулярно е организирал срещи по ценовата политика, през целия процесен период, особено активно на пазара на яйцата. Подобно поведение създава възможност за нерегламентиран обмен на чувствителна информация и е предпоставка за ограничаване на конкуренцията.

 

От събраната информация става ясно, че на пазара за производство на яйца, фирмите са изработили и са се придържали към определен съвместен план за контролиране на пазара, както по отношение на прилаганите цени, така и по отношение на регулиране на обема на производство. Провеждани са мерки за координиране и/или съгласуване на търговското и ценовото пазарно поведение с цел ограничаване, нарушаване или предотвратяване на конкуренцията. Съгласуваното повишаване на цената на яйцата през месеците юни-август на 2007 г. е толкова драстично, че тя е надминала и средно европейските цени.

 

Що се отнася до пазара на пилешко месо, данните сочат, че в периода 2002- 2007 г. цените на пилешкото месо не са се формирали в условията на ефективна конкуренция. Участниците активно са провеждали срещи, на които обменяли информация отново с цел контролиране на пазара и поддържане на минимални ценови равнища. През 2007 г. (май-септември) се наблюдава едновременно и рязко покачване на цените от всички участници особено изразено при пилешкото месо. Процесът на координация се подпомага и от разпространение на индивидуална ценова информация от най-големите производители на пиле чрез средствата за масова информация. Проведена е нарочна  пресконференция по повод затрудненията на птицевъдния бранш при намирането на зърнените компоненти, където се посочва, че от „следващата” седмица на септември цената на замразеното пиле “ще мине 4 лева на рампа и ще гони 5 лв. по магазините”.

 

Икономическият анализ показва, че ръстът на цената на яйцата и пилешкото месо е изпреварвал ръста на цената на фуража. В отделни периоди в рамките на 2002 г. - 2007 г., през които на пазара се е забелязвала тенденция на рязко намаление на цените, срещите между производителите на яйца и пилешко месо са зачестявали, а голяма част от дискусиите са приключвали с препоръки за определяне на минимални цени

 

КЗК счита, че действията на ответните дружества противоречат на Закона за защита на конкуренцията и са предизвикали неоправдано увеличение на продажните цени на продуктите.

 

За разкриване и изземване на доказателствата са използвани възможностите на Forensic-лабораторията.

 

 

22 юли 2008 г.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия