Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links
КОМИСИЯТА ЗАПОЧВА ЗАДЪЛБОЧЕНО ПРОУЧВАНЕ НА СДЕЛКАТА ЕМКО/ДУНАРИТ
04.2.2019 г. 11:27:43

            С Решение № 169/04.02.19 г. Комисията за защита на конкуренция (КЗК, Комисията) започва задълбочено проучване за намерението на „Емко“ ООД да придобие контрол върху „Дунарит“ АД.
           Производството по преписка № КЗК /106/2019 г. е образувано на основание Решение № 800/21.01.2019 г. на ВАС, Петчленен състав, с което преписка № КЗК-72/2016 г. е върната на Комисията за ново разглеждане и произнасяне.
           В рамките на ускореното проучване КЗК, следвайки задължителните указания на ВАС прие за установено следното:
           Продажбите на специална продукция от страна на участниците в концентрацията на български посредници/търговци през отчетния период (2014 г.) представляват обороти, реализирани на територията на България. Следователно сделката покрива праговете за оборот по чл. 24, ал. 1 от ЗЗК.
           Въз основа на представената информация и доказателства по преписка КЗК-72/2016г. анализът на КЗК установи, че концентрацията води както до хоризонтални, така и до конгломератни ефекти на пазара на производство и реализация на специална продукция. По отношение на някои от тези продукти всеки един от участниците в сделката е с господстващо положение, тъй като се явява единствен производител в страната. 
           С планираната операция се обединява продуктовото портфолио на  предприятия, всяко от които е със сериозни традиции в производството на специална продукция и е утвърдено име сред водещите участници на анализирания пазар. Общият пазарен дял за оценявания период, изчислен на база стойност на произведената специална продукция е около 40 %, който съгласно методиката на КЗК поражда опасения за наличие на господстващо положение. 
          Обединяването на продуктовото портфолио на участниците в сделката, наличието на съществени бариери за навлизане на пазара, установената практика на кооперирани доставки/изделия и изразените опасения на конкуренти и търговци на специална продукция поражда необходимост от по-детайлно проучване на сделката.
         Комисията, следвайки задължителните указания на ВАС, и за да направи своите крайни заключения за въздействието, което ще окаже сделката върху засегнатия съответен пазар започва задълбочено проучване.
         Пълният текст на решението е достъпен в публичния електронен регистър на КЗК на интернет адрес:
http://reg.cpc.bg/.

 

 

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия