<
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links
КЗК счита, че нормативната уредба на легализираните преводи следва да се промени
22.7.2014 г. 11:41:49

Комисията за защита на конкуренцията счита, че нормативната уредба на легализираните преводи, която се съдържа в чл. 2 а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа (Правилникът), е морално остаряла и оскъдна, съществува без правно основание и ограничава конкуренцията, тъй като достъп до този пазар имат само преводачески агенции, но не и физическите лица, които упражняват свободната професия на преводач.

Предпоставка за ограничение на конкуренцията е фактът, че Правилникът не урежда процедурата по сключване на договори с преводачи и възможността за обжалване на отказите за сключване на договор, както и възможността за атакуване по съдебен ред на едностранно прекратяване от страна на Министерство на външните работи на сключени договори. Освен това в законодателството липсва дефиниция на термините „заверен превод” и „заклет преводач”. Тези фактори засягат правната сигурност на участниците на подпазара на преводи на официални документи и други книжа в страната и нарушават условията за ефективна конкуренция между икономическите оператори и на избора на преводачески услуги, както и до завишаване на цените във вреда на потребителите.

КЗК счита, че условията за навлизане на пазара на легализирани преводачески услуги, въведени с Типов договор, утвърден със Заповед № 95-00-239/30.08.2013 г. на министъра на външните работи, на основание чл. 2а от Правилника, ограничават доставчиците на преводачески услуги сами да организират производствения си процес. Комисията е на мнение, че пазарът следва да предопредели конкурентоспособността на доставчиците на преводачески услуги и по-конкретно дали е необходимо да имат офис, с каква техника да разполагат и дали е необходимо да има поне двама преводачи на постоянен трудов договор или може да има мрежа от преводачи, с които предприятието може да работи по повод на конкретна поръчка, в зависимост от съответния чужд език.

Комисия за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи, в т. ч. тези, които разполагат с право на законодателна инициатива, да изменят или отменят чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа и свързаните с нормата актове, както и да създадат цялостна правна рамка на преводаческата дейност в страната, като вземат под внимание принципите на правото на конкуренция.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия