<
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links
ВАС потвърди картел на пазарите на яйца и пилешко месо
21.9.2010 г. 11:50:22

Тричленен състав на Върховния административен съд потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията от м. юли 2008 г., с което бе наложена санкция от общо 293 000 лв. на 24 предприятия, производители на яйца и пилешко месо, за нарушения на чл. 9, ал. 1 от ЗЗК (отм.) – пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия.

Проучването на КЗК установи, че в периода 2002 – 2007 г. Съюзът на птицевъдите в България, като браншова организация, е организирал срещи между членовете си – производители на яйца и пилешко месо - с цел координиране и съгласуване на ценовото им поведение.

Производителите на яйца са съгласували едновременно цените и обема на своето производството. Повишаването на цената на яйцата през месеците юни-август на 2007 г. е толкова драстично, че надминава средноевропейските цени.

В периода 2002-2007 г. на свои срещи производителите на пилешко месо регулярно са обменяли чувствителна търговска информация с цел поддържане на минимални ценови равнища. Процесът се е подпомагал и чрез разпространение от средствата за масова информация на индивидуални данни относно цени от най-големите производители на пиле.

В своето решение Върховният административен съд потвърждава констатираното от КЗК нарушение от страна на ответните дружества. Съдът подчертава, че за осъществяването на нарушение по чл. 9, ал. 1 ЗЗК (отм.) е достатъчно да е налице обща воля и цел за определяне на цени, а също и че волеизявленията на независими предприятия, преки конкуренти на съответния пазар, е от естество да доведе до недопустимо координиране на стопанското им поведение и обосновава извод за наличие на забранено споразумение между тях.

 

Настоящото решение на ВАС, макар и неокончателно, е поредното потвърдително решение на Върховния съд спрямо установени от КЗК забранени споразумения в различни пазари от сектора на хранителната промишленост. През 2010 година съдът с окончателни решения потвърди наличието на картелни нарушения, извършени от участниците на следните съответни пазари: мляко и млечни продукти, масов пшеничен хляб и слънчогледово олио.

 

КЗК напомня, че въз основа на всяко влязло в сила решение на Комисията, на основание чл. 104 от Закона за защита на конкуренцията, всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях, имат право да подадат искове за обезщетение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 В своята работа Комисията за защита на конкуренцията неотменно следи за спазването на правилата на конкуренцията на всички пазари, като един от нейните приоритети остава хранителният сектор. КЗК продължава да наблюдава пазарите, свързани с производство и дистрибуция на храни в страната, и при сериозно съмнение за нарушение на правилата на конкуренцията ще предприеме мерки в съответствие с правомощията й, предписани от Закона за защита на конкуренцията.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия