< Нормативна уредба
Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Забранени търговски практики
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административно обслужване
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Нормативна уредба
A A A

Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.

(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.

(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.

A A A
Конституция на Република България
270152 байта
Публикувано: 03-07-2009
A A A
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
330240 байта
Публикувано: 29-05-2021
ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ
784896 байта
Публикувано: 29-05-2021
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
1425920 байта
Публикувано: 29-05-2021
A A A
123
Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията, и на лицата, чиято самоличност се иска да бъде запазена в тайна в производства за установяване на нарушения по Глава седма „б“ от ЗЗК
456434 байта
Публикувано: 23-02-2022
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА КЗК
392581 байта
Публикувано: 08-02-2022
Правила за одобряване на мерки за запазване на конкуренцията при концентрации между предприятия
46424 байта
Публикувано: 21-07-2021
Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по Закона за защита на конкуренцията
31332 байта
Публикувано: 18-06-2021
Правила за приоритизиране на искания за образуване на производства по глава девета и глава дванадесета от Закона за защита на конкуренцията
22544 байта
Публикувано: 18-06-2021
Правила за разглеждане на предложения за поемане на задължения по Закона за защита на конкуренцията
27846 байта
Публикувано: 18-06-2021
Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции и Правила за прилагането й
42602 байта
Публикувано: 18-06-2021
Решение за изменение и допълнение на Образец на уведомление за концентрации и указания за попълване
19193 байта
Публикувано: 15-06-2021
Правила за осъществяване на преднотификационни контакти относно контрола върху концентрациите между предприятия
83456 байта
Публикувано: 15-12-2020
Методика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията (отменена)
91648 байта
Публикувано: 07-04-2020
123
A A A
123456
Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията
469024 байта
Публикувано: 15-09-2020
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 906/2009 НА КОМИСИЯТА от 28 септември 2009 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (консорциуми)
236503 байта
Публикувано: 15-09-2020
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 169/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно прилагане на правилата на конкуренцията в сектора на железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (кодифицирана версия)
65131 байта
Публикувано: 15-09-2020
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 316/2014 НА КОМИСИЯТА от 21 март 2014 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии
842405 байта
Публикувано: 15-09-2020
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1217/2010 НА КОМИСИЯТА от 14 декември 2010 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз за някои категории споразумения за изследвания и разработки
841058 байта
Публикувано: 15-09-2020
123456
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия