08 март 2022

За длъжност „Младши експерт” – 2 работни места в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата
за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
и Заповед № ЗПО – 32/08.03.2022 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжност „Младши експерт” – 2 работни места в отдел „Антитръст“
към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7
Комисия за защита на конкуренцията е националният орган на Република България,
отговорен за прилагане на правото на Европейския съюз в областта на конкуренцията.
1. Минимални изисквания за длъжността:
- Образование – висше;
- Минимална образователна степен – магистър;
- Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;
- Специалност – „право“
- Професионален опит – не се изисква или придобит минимален ранг – V младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификация:

 • отлично владеене на английски език;
 • владеенето на втори чужд език френски/немски е предимство;
 • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер –
  MS Office;
 • придобита юридическа правоспособност.
3. Начин на провеждане на конкурса:
 • тест за познания от професионалната област на длъжността и администрацията;
 • провеждане на интервю;
 • на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
  мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна
  служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените
  сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в
  държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената
  процедура.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на
  конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора
  при мобилност на държавни служители;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или
  придобит ранг като държавен служител (в случай че притежава);
 • копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен,
  допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в
  Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер,
  дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина
  образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
  информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на
  документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
 • Извършва проучвания в областта на националното и общностно право на конкуренция
  като събира, обобщава и анализира доказателства по образуваните производства по
  глава III от ЗЗК (Забранени споразумения, решения и съгласувани практики) и/или чл. 101
  от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), по Глава IV от ЗЗК и/или
  чл. 102 от ДФЕС (Злоупотреба с монополно или господстващо положение), както и
  извършва секторни анализи по Глава VI от ЗЗК в случаите, в които конкуренцията в
  даден сектор, отрасъл, подотрасъл или регион може да бъде предотвратена, ограничена
  или нарушена;
 • Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от
  Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в
  държавната администрация, отчитайки нивото на заеманата длъжност, квалификацията
  и професионалния опит на кандидата;
 • Комисия за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган, чиято
  основна задача е да гарантира защитата и да създава условия за развитие на
  конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност. Комисия за защита на
  конкуренцията е националният орган на Република България, отговорен за прилагане на
  правото на Европейския съюз в областта на конкуренцията.
6. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: не по-малко от 1000 лв.
7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
Документите следва да бъдат представени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в
деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес:
гр. София, бул. „Витоша” № 18, всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа.
Документите може да се подават и по електронен път на [email protected], като в този
случай заявлението и декларацията по т. 4 следва да бъдат подписани от кандидата с
електронен подпис.
8. Срок за подаване на документи: до 14 дни, считано от датата на публикуване на
обявлението.
9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет
страницата на КЗК.
Телефон за контакти: 02/93 56 116.

file icon
ОБЯВЛЕНИЕ
Публикувано: 12-05-2022
file icon
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
Публикувано: 12-05-2022
file icon
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
Публикувано: 12-05-2022