03 юни 2022

За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Право и политика на конкуренцията“ при Комисия за защита на конкуренцията.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за
провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
и Заповед № ЗПО – 63/02.06.2022 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжност „Младши експерт” в дирекция „Право и политика на конкуренцията” при Комисия
за защита на конкуренцията
Длъжностно ниво- 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7
1. Минимални изисквания за длъжността:
- Образование- висше;
- Минимална образователна степен – магистър;
- Област на висшето образование– социални, стопански и правни науки;
- Специалност – право;
- Професионален опит - не се изисква или придобит минимален ранг - V младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификация:

 • отлично владеене на английски език;
 • владеенето на втори чужд език /френски/немски/ е предимство;
 • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Office;
 • придобита юридическа правоспособност.
3. Начин на провеждане на конкурса:
 • тест за познания от професионалната област на длъжността и администрацията;
 • провеждане на интервю;
 • на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
  мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба
  в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на
  Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната
  администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите
  и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
  мобилност на държавни служители;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или
  придобит ранг като държавен служител (в случай че притежава);

file icon
ОБЯВЛЕНИЕ
Публикувано: 03-06-2022
file icon
Списък на допуснати и недопуснати кандидати до провеждане на конкурс за едно работно място за длъжността „Младши експерт“ в дирекция „Право и политика на конкуренцията“.
Публикувано: 23-06-2022
file icon
СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВО И ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЯТА“
Публикувано: 05-07-2022