09 март 2022

За длъжност „Младши експерт” в дирекция „Право и политика на конкуренцията“ при Комисия за защита на конкуренцията.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата
за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
и Заповед № 33/ 09.03.2022 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжност „Младши експерт”
в дирекция „Право и политика на конкуренцията“
при Комисия за защита на конкуренцията.
Длъжностно ниво – 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7
1. Минимални изисквания за длъжността:
- Образование – висше;
- Минимална образователна степен – магистър;
- Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;
- Специалност – „право“;
- Професионален опит – не се изисква или придобит минимален ранг – V младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификация:

 • отлично владеене на английски език;
 • владеенето на втори чужд език френски/немски е предимство;
 • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер –
  MS Office;
 • придобита юридическа правоспособност.
3. Начин на провеждане на конкурса:
 • тест за познания от професионалната област на длъжността и администрацията;
 • провеждане на интервю;
 • на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
  мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна
  служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените
  сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в
  държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената
  процедура.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на
 • конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора
  при мобилност на държавни служители;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или
  придобит ранг като държавен служител (в случай че притежава);
 • копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен,
 • допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в
  Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер,
 • дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина
  образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
 • информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на
  документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
Извършва проучвания и изготвя доклади, съдържащи фактически и правен анализ по
образувани производства пред КЗК по глава шеста, чл. 28 от ЗЗК „Застъпничество за
конкуренцията“; Участва в експертни работни групи, заседания и други форуми, както и в
осъществяване на обмена на информация в рамките на универсалните и регионалните
организации и мрежи в областта на политиката на конкуренцията, в т.ч. Европейска
мрежа по конкуренция (ECN), Международна мрежа по конкуренция (ICN), Организация
за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), Конференция на ООН за търговия и
развитие (UNCTAD) и други; Участва в дейности по провеждане на политиката на
конкуренция в съответствие със задълженията, произтичащи за Република България от
членството й в ЕС; Участва в разработването на проекти на нормативни или други актове
с оглед изпълнението или транспонирането на актове на правото на Европейския съюз в
областта на конкуренцията; Координира участието на служителите от комисията в
останалите работни групи към Съвета по европейските въпроси; Изготвя проекти на
рамкови позиции в областта на конкуренцията, които се разглеждат от Европейския
съвет, Съвета на ЕС, спомагателните му органи в процеса на комитология; Подготвя
анализи, информации, отчети и други документи по политиката на конкуренция; Участва в
процеса на сътрудничество с другите национални органи по конкуренция на държавите -
членки на Европейския съюз;
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от
Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в
държавната администрация, отчитайки нивото на заеманата длъжност, квалификацията и
професионалния опит на кандидата;
Комисия за защита на конкуренцията е независим специализиран държавен орган, чиято
основна задача е да гарантира защитата и да създава условия за развитие на
конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност. Комисия за защита на
конкуренцията е националният орган на Република България, отговорен за прилагане на
правото на Европейския съюз в областта на конкуренцията.
6. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността: не по-малко от 1000 лв.
7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
Документите следва да бъдат представени лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в
деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес:
гр. София, бул. „Витоша” № 18, всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа.
Документите може да се подават и по електронен път на [email protected], като в този
случай заявлението и декларацията по т. 4 следва да бъдат подписани от кандидата с
електронен подпис.
8. Срок за подаване на документи: до 14 дни, считано от датата на публикуване на
обявлението.
9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет
страницата на КЗК. Телефон за контакти: 02/93 56 116

file icon
ОБЯВЛЕНИЕ
Публикувано: 12-05-2022
file icon
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
Публикувано: 12-05-2022
file icon
ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
Публикувано: 12-05-2022