09 май 2022

За длъжността „Младши експерт” в отдел „Концентрации“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата
за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
и Заповед № ЗПО – 58/09.05.2022 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията,
ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжност „Младши експерт“ в отдел „Концентрации“
към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
Длъжностно ниво- 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7
1. Минимални изисквания за длъжността:
- Образование – висше;
- Минимална образователна степен – магистър;
- Област на висшето образование – социални, стопански и правни науки;
- Специалност – право;
- Професионален опит – не се изисква или придобит минимален ранг – V младши.
2. Допълнителни изисквания и квалификация:

 • отлично владеене на английски език;
 • владеенето на втори чужд език /френски/немски е предимство;
 • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер – MS Office;
 • придобита юридическа правоспособност.
3. Начин на провеждане на конкурса:
 • тест за познания от професионалната област на длъжността и администрацията;
 • провеждане на интервю;
 • на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при
  мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна
  служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените
  сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в
  държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената
  процедура.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на
 • конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители);
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора
  при мобилност на държавни служители;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или
  придобит ранг като държавен служител (в случай че притежава);

file icon
ОБЯВЛЕНИЕ
Публикувано: 09-06-2022
file icon
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
Публикувано: 09-06-2022
file icon
ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
Публикувано: 09-06-2022