Производства
Решения
Определения
Разпореждания
Актове по приложението на ЗЗК
Съобщения
Жалби
Търсене
Абонамент
Към страницата на КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation Links Начало Най-нови производства по ЗОП
Последни производства от:
19.09.2018    17.09.2018    15.09.2018    13.09.2018    11.09.2018    09.09.2018    07.09.2018   
18.09.2018    16.09.2018    14.09.2018    12.09.2018    10.09.2018    08.09.2018    06.09.2018   

Намерени са общо 9 производства по ЗОП образувани на 19.09.2018 г.
1     Производство № КЗК/841/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ГЕОМОСТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КУКЛЕН
 • Описание: Жалба - "Геомост" ЕООД с/у Решение № 563/20.08.2018 на община Куклен;„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в Община Куклен за зимния период 2018-2019 г., 2019-2020 г. и 2020-2021 г. по обособени позиции”
2     Производство № КЗК/840/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "РОК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА КУКЛЕН
 • Описание: Жалба - "Рок инженеринг" ЕООД с/у Решение № 598/31.08.18 на Община Куклен;„Основен ремонт на улици, както следва: Ул. „Демокрация”, Ул. „Пейо Яворов”, Ул. „Плиска” по обособени позиции“
3     Производство № КЗК/839/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ЕНЕРДЖИ 5"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Енерджи 5" с/у Решение № РВ39/03.09.2018 на община Благоевград;„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство по две обособени позиции и извършване на СМР по три обособени позиции във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, административен договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”, в частта по обособена позиция № 2
4     Производство № КЗК/838/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АПЕТ" ЕООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 • Описание: Жалба - "Апет" ЕООД с/у Решение № 18РОП80/13.08.2018 на община Пловдив;"Доставки на течни горива за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена за периода 2019 - 2020 година"
5     Производство № КЗК/837/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "АБЕРОН" ООД
 • Ответник(ници): ОБЩИНА СИЛИСТРА
 • Описание: Жалба - "Аберон" ООД с/у Решение № ЗК-1430/04.09.2018 на община Силистра;Техническа помощ при управление на проект „Silistra–Eco–friendly–Viable–Electrical- Navodari Transport–Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари– Силистра“, финансиран със средства от Програма Interreg V–A Румъния–България 2014-2020г
6     Производство № КЗК/836/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ПЪТИЩА ЯКИМОВО 2018"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ЯКИМОВО
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Пътища Якимово 2018" с/у Решение № 19/14.08.2018 на община Якимово;„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО- ПЪТ ОТ MON1130 OТ ОТ22 ДО ОТ312 И ОТ ОТ12 ДО ОТ56, ОБЩ. ЯКИМОВО”ФИНАНСИРАН ПО МЯРКА М07, ПОДМЯРКА 7.2 НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.
7     Производство № КЗК/835/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): ДЗЗД "ДОБРУДЖА БИЛДИНГ - ЛИНК"
 • Ответник(ници): ОБЩИНА ДОБРИЧ
 • Описание: Жалба - ДЗЗД "Добруджа билдинг - линк" с/у Решение № Р-59/31.08.18 на община Добрич;“Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции“, в частта по обособени позиции № 6, № 7, № 9, № 13 и № 19.
8     Производство № КЗК/834/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ" ООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Описание: Жалба - "Ламбаджиев Стандарт" ООД с/у Решение № СОА18-РД92-291/04.09.18 на СО;„Изпълнение на мерки за информация и комуникация“ в рамките на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-041 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
9     Производство № КЗК/833/2018 RSS
 • Дата на образуване: 19.09.2018 г.
 • Вид производство: ЗОП/НВМОП
 • Предмет/подпредмет: ЗОП - чл 45
 • Текущ статус: открито производство
 • Правно основание: -
 • Инициатор(и): "ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ" ООД
 • Ответник(ници): СТОЛИЧНА ОБЩИНА
 • Описание: Жалба - "Ламбаджиев Стандарт" ООД с/у Решение № СОА18-РД92-288/03.09.18 на СО;„Изпълнение на мерки за информация и комуникация в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”