Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
28-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за изпълнение на строителни дейности в гр. Габрово
28-07-2014 КЗК отмени избор на GSM оператор за нуждите на „Напоителни системи“ ЕАД
25-07-2014 КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРЕДЯВИ НА ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПИТЕ ЕВН, ЕНЕНРГО-ПРО И ЧЕЗ ТВЪРДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНА ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
24-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Аграрен университет - Пловдив
24-07-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за градско възстановяване на Севлиево
23-07-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на ВиК - Благоевград
23-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на община Димитровград
22-07-2014 КЗК счита, че нормативната уредба на легализираните преводи следва да се промени
22-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за охрана на имоти на Министерство на икономиката и енергетиката
22-07-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Министерство на образованието и науката
21-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонтни дейности в гр. Видин
21-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за доставка на оборудване за културния център в гр. Бяла
18-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за изработване на интегриран план за възстановяване и развитие на гр. Разлог
18-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за охрана на обекти на община Асеновград
17-07-2014 КЗК отмени процедура за възлагане на обществена поръчка на V-та МБАЛ - София
17-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на сградата на Национална кардиологична болница
17-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на служебни автомобили за нуждите на община Несебър
16-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за охрана на подлези в обществена поръчка на Столична община
16-07-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за доставка на медицинска апаратура в обществена поръчка на Н.И. Пирогов
15-07-2014 Санкция от 83 655 лв. наложи КЗК на ПРАКТИКЕР за заблуждаваща реклама
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия