Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
27-05-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Министерство на културата
26-05-2015 КЗК отмени като незаконосъобразно решение на Военномедицинска академия за прекратяване на обществена поръчка
25-05-2015 Председателят на КЗК ще вземе участие в среща на генералните директори в Европейската мрежа по конкуренция
25-05-2015 КЗК отмени като незаконосъобразно решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на Министерство на земеделието и храните
22-05-2015 КЗК отмени незаконосъобразно решение на община Карлово в обществена поръчка за рехабилитация на общинска пътна мрежа
21-05-2015 КЗК отмени незаконосъобразно решение на община Силистра в обществена поръчка за обществен превоз на пътници по автобусни линии
20-05-2015 КЗК отмени незаконосъобразно решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на Изпълнителна агенция по околна среда
19-05-2015 ВАС потвърди решение на КЗК за санкция на Топлофикация София
18-05-2015 КЗК наложи санкция в размер на 1,250 млн.лв на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за злоупотреба с господстващо положение
15-05-2015 КЗК отмени незаконосъобразно решение на община Девин в обществена поръчка за строително-монтажни работи
14-05-2015 КЗК налага санкция от 3,746 милиона лева на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД
13-05-2015 КЗК смята, че Законът за енергийната ефективност съдържа норми, ограничаващи конкуренцията
05-05-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка за охрана
30-04-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
29-04-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка за охрана
29-04-2015 КЗК санкционира „Елдикс“ ООД, гр. Стара Загора
28-04-2015 КЗК обяви за нищожно решение за избор на изпълнител в обществена поръчка на изп. директор на Студентски столове и общежития
27-04-2015 Проекта на ЗИД на Закона за адвокатурата съдържа норми, ограничаващи конкуренцията
27-04-2015 КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка на Мини Марица-Изток
23-04-2015 КЗК отмени избор на изпълнител за охрана на обекти на БДЖ-Пътнически превози
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия