Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
18-08-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка за доставка на специализирана апаратура за нуждите на Националния център по обществено здраве и анализи
17-08-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД - София за доставка на готова храна
14-08-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на ВиК - Кърджали
13-08-2015 КЗК отмени решение на АПИ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка за строителството на Софийски околовръстен път – Западна дъга
12-08-2015 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на ЧЕЗ Разпределение за сключване на медицинска застраховка за работниците и служителите на дружеството
11-08-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Държавна психиатрична болница – Ловеч за доставка на хранителни продукти
11-08-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на МБАЛ Сливен за превоз на хемодиализно болни
10-08-2015 КЗК прекрати обществена поръчка на МБАЛ Асеновград за доставка на хранителни продукти за нуждите на болницата
10-08-2015 КЗК отмени решение на Югоизточно държавно предприятие - Сливен за откриване на обществена поръчка за предоставяне на далекосъобщителни услуги
31-07-2015 КЗК отмени класирането и определянето на изпълнител в обществена поръчка на „Технологичен парк“ Монтана за реконструкция на канал на Опитно поле
31-07-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Агенция по геодезия, картография и кадастър за преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа І клас
30-07-2015 КЗК отмени избора на изпълнител в обществена поръчка на община Луковит за доставка на оборудване и механизация за регионален център за управление на отпадъците
30-07-2015 КЗК отмени откриването на обществена поръчка на Медицински университет Пловдив за доставка и поддръжка на медицинска и лабораторна апаратура
30-07-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ за рехабилитация на пътя Мировец-Певец в област Търговище
30-07-2015 КЗК отмени класирането в обществена поръчка на „Чистота-Искър“ ЕООД за избор на изпълнител за доставка на геосинтетични материали за закриване и рекултивация на сметоразтоварището-с. Долни Богров и депото в кв. Суходол
30-07-2015 КЗК санкционира „Етап-адресс“ АД за нелоялна конкуренция
29-07-2015 КЗК отмени класиране в обществена поръчка на община Шумен за избор на изпълнител за изготвяне на обследване за енергийна ефективност
29-07-2015 Национално сдружение Недвижими имоти /НСНИ/ благодари на КЗК за висок професионализъм и компетентност
29-07-2015 КЗК прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за лечебните растения и свързаните с него нормативни и общи административни актове
28-07-2015 КЗК отмени класиране в обществена поръчка за изграждане на информационна система на Българска агенция за безопасност на храните
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия