Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Протоколи от заседания
Достъп до обществена информация
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Конфликт на интереси и антикорупция
Административни услуги
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на Комисия за Защита на Конкуренцията са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
29-06-2020 КЗК санкционира „Имахижу“ ООД за нелоялна конкуренция
22-06-2020 КЗК САНКЦИОНИРА „ФМА“ АД ЗА ИМИТАЦИЯ
16-06-2020 КЗК санкционира „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ България“ ЕАД за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
02-06-2020 Временна дерогация от правилата на чл. 101 от ДФЕС за участниците в секторите мляко и млечни продукти, картофи и живи растения
01-06-2020 КЗК санкционира „ТАКСИ МАКСИМ“ ЕООД за неизпълнение на решение
29-05-2020 КЗК започва проучване на конкурентната среда на пазарите на производство, пренос и доставка на топлинна енергия за битови и небитови нужди и на вертикално свързаните с тях пазари.
28-05-2020 Комисията за защита на конкуренцията извърши изземване на материали от офиса на Българската петролна и газова асоциация
20-05-2020 Комисията за защита на конкуренцията запечата помещенията на Българската петролна и газова асоциация
15-05-2020 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ (ОБН. В ДВ БР.28/2020Г., ИЗМ. БР. 34, 38 И 44 ОТ 2020г.), КАКТО И ЗА ДОСТЪПА НА ВЪНШНИ ЛИЦА ДО ПОМЕЩЕНИЯТА НА КЗК
05-05-2020 КЗК санкционира „Джортани“ ЕООД за нелоялна конкуренция
16-04-2020 КЗК се самосезира по сигнал на ВАП за евентуално извършени нарушения по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК при определяне цените на масовите автомобилни горива
10-04-2020 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО СГРАДАТА НА КЗК И ЗАПОЗНАВАНЕТО С МАТЕРИАЛИ ПО НАСРОЧЕНИТЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕПИСКИ В КЗК
10-04-2020 АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПО ПРОИЗВОДСТВАТА ПО ЗОП, ЗЗК И ЗК В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
06-04-2020 Комисията за защита на конкуренцията наблюдава пазара на търговия на дребно с автомобилни горива
31-03-2020 Информация във връзка със сроковете по производства по ЗОП и ЗЗК пред КЗК в условията на извънредно положение
25-03-2020 Съобщение на КЗК относно прилагането на антитръстовите правила в условията на извънредната ситуация, свързана с COVID-19
24-03-2020 Обща позиция на ЕК, КЗК и националните органи по конкуренция относно прилагането на европейските антитръстови правила в условията на извънредната ситуация, причинена от коронавирус (COVID-19)
20-03-2020 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ДО 13.04.2020 г.
17-03-2020 СЪОБЩЕНИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ ОТ СТРАНА НА „ЧОВЕШКА СИЛА“ ЕООД /преписка № КЗК/885/2019 г./
16-03-2020 ПРЕУСТАНОВЯВА СЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ДО 27.03.2020 г.
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия