Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
04-01-2018 Комисията за защита на конкуренцията наложи санкция в размер на 288 000 лв. за извършено нарушение на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
28-12-2017 КЗК санкционира „Завод за шлифовъчни машини“ АД за заблуждаваща реклама
21-12-2017 КЗК наложи санкции за извършени нарушения по чл. 21 от ЗЗК на разпределителните и снабдителните предприятия от икономическите групи ЕВН и ЧЕЗ
20-12-2017 КРАТЪК ОБЗОР НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ПРЕЗ 2017 година
20-12-2017 КЗК санкционира „Мобилтел“ЕАД като правоприемник на БЛИЗУ за нелоялна конкуренция
15-12-2017 Върховният административен съд потвърди санкция в размер от 160 026 лв.
15-12-2017 ВАС потвърди заблуждаваща реклама на „Олинеза“ ЕООД
12-12-2017 ВАС потвърди нарушение на забраната за увреждане на доброто име на конкурент
06-12-2017 КЗК санкционира „Едид България“ ООД за нелоялна конкуренция
17-11-2017 КЗК санкционира „Бул Трейд Фактор“ ЕООД за увреждане на доброто име
14-11-2017 КЗК санкционира „Българска стокова борса“ АД за нелоялна конкуренция
09-11-2017 КЗК санкционира „Масис трейд“ ЕООД за нелоялна конкуренция
09-11-2017 КЗК санкционира „Лаптоп.БГ” ООД за нелоялна конкуренция
08-11-2017 СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯ МЕЖДУ „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД И ВЕРИГА АПТЕКИ „ФАРМАСТОР“ /преписка № КЗК/432/2017 г./
31-10-2017 КЗК санкционира „Сафа“ ЕООД за имитация
17-10-2017 ВАС потвърди нелоялно привличане на клиенти от страна на „Практикер“ ООД
10-10-2017 КЗК санкционира „АЙ ТИ СЪЛЮШЪНС“ ЕООД
27-09-2017 КЗК санкционира „Аутолидер България“ ЕООД за имитация
10-08-2017 КЗК санкционира „Рафтис – милк“ ЕООД, „Сирма Приста“ АД и „Чех – Йосиф Новосад“ ООД за некоректното обозначение на съдържанието на млечни мазнини, поставяно върху опаковките на бяло саламурено сирене
08-08-2017 КЗК санкционира „АСТРА И КО“ ООД за нелоялна конкуренция
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия