Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
30-03-2015 КЗК извършва предварителна проверка във връзка с публикации в медиите за изкупуване на компании в България от инвеститора LIC33
30-03-2015 КЗК и КПУКИ подписаха споразумение за сътрудничество
27-03-2015 КЗК предлага прецизиране на правната уредба относно ограниченията на рекламното време за БНТ и БНР
27-03-2015 КЗК отмени решение на кмета на община Лозница за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
26-03-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на НКЖИ
25-03-2015 КЗК прекрати процедура за предоставяне на концесия за добив на минерална вода в община Трън
23-03-2015 КЗК прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка на Медицинския университет в София за доставка на специализирана апаратура
23-03-2015 КЗК санкционира „Монделийз България Холдинг“ АД за заблуждаваща реклама
20-03-2015 КЗК отново изразява позицията си, че въвеждането на минимални цени на таксиметровите превози ограничава конкуренцията на пазара
19-03-2015 КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на трите енергоразпределителни дружества
18-03-2015 КЗК отмени като незаконосъобразно решение на ВиК - Варна за откриване на обществена поръчка
17-03-2015 КЗК прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка на „Чистота Искър“ ЕООД
17-03-2015 КЗК отмени избор на изпълнител за реконструкция на път и ВиК мрежа в община Якоруда
16-03-2015 КЗК санкционира ЕМАГ за нелоялна конкуренция
13-03-2015 КЗК направи оценка на текстове от Закона за управление на отпадъците
11-03-2015 КЗК отмени решение на кмета на община Рила за определяне на изпълнител за изработване на проект за общ устройствен план на общината
11-03-2015 КЗК отмени решение на кмета на Лозница за прекратяване на обществена поръчка за избор на консултант за ремонт на читалища на територията на общината
11-03-2015 КЗК отмени заповед на кмета на Стара Загора за прекратяване на обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване
10-03-2015 КЗК отмени откриването на поръчка за абонаментно поддържане на сграден фонд, отоплителна система и ВиК инсталации на Военномедицинска академия
09-03-2015 КЗК отмени заповед на кмета на столичния район Люлин за определяне на изпълнител по обществена поръчка за изграждане на физкултурен салон
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия