Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Забранени споразумения Нормативна уредба
Нормативна уредба A A A

Актове, които се прилагат в производствата на КЗК с предмет забранени споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики:

01. Закон за защита на конкуренцията

02. Методика за определяне на санкциите по Закона за защита на конкуренцията – Решение на КЗК № 71/03.02.2009 г.

03. Образец на искане за образуване на производство по установяване на нарушения и налагане на санкции по глави трета и четвърта на Закона за защита на конкуренцията и по чл. 81 и 82 от Договора за създаване на европейската общност – Решение на КЗК № 111/10.02.2009 г.

04. Програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, Правила за прилагането ? и Образци на искания – Решение на КЗК № 112/10.02.2009 г.

05. Инструкция за условията и реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията за защита на конкуренцията

06. Вътрешни правила за запазване самоличността на лица, дали обяснения или предоставили данни за извършени нарушения по Закона за защита на конкуренцията – Решение на КЗК № 113/10.02.2009 г.

07. Мeтодика за извършване на проучване и определяне на пазарното положение на предприятията на съответния пазар – Решение на КЗК № 393/21.04.2009 г.

08. Правила за споразуменията с незначителен ефект върху конкуренцията (de minimis) – Решение на КЗК № 125/12.02.2009 г.

09. Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна – Решение на КЗК № 161/19.02.2009 г.

10. Решение на КЗК № 44 от 10 април 2001 г. за групово освобождаване от забраната по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (вертикални споразумения)

11. Решение на КЗК № 118 от 8 юли 2003 г. за групово освобождаване от забраната по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (договори за специализация)

12. Решение на КЗК № 119 от 8 юли 2003 г. за групово освобождаване от забраната по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (договори за изследвания и разработки)

13. Решение на КЗК № 221 от 29 юли 2004 г. за групово освобождаване от забраната по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (вертикални споразумения в сектора на МПС)

14. Тарифа за таксите

15. Устройствен правилник на КЗК

16. Чл. 81 от ДЕО

17. Регламент на Съвета № 1/2003 г.

18. Регламенти за групови освобождавания и съответните им насоки.
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия