Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Международно сътрудничество Европейски въпроси
Европейски въпроси A A A

Eвропейска мрежа по конкуренция (ЕМК)

Пълноправното членство на България в ЕС изисква от КЗК активно да участва в прилагането на правилата по конкуренция на Общността в сътрудничество с Европейската комисия и националните органи по конкуренция на другите страни членки. Сътрудничеството се осъществява главно в рамките на Европейската мрежа по конкуренция (European Competition Network – ECN). Мрежата играе ключова роля при разпределяне на работата между националните органи, ЕК и съдилищата и гарантира непротиворечивото прилагане на европейското право. Участието в ЕМК означава постоянен обмен на информация с другите органи, който подпомага постигането и защитата на ефективната конкуренция в рамките на ЕС.

Представители на КЗК участват в работата на всички хоризонтални работни групи и секторни подгрупи в ЕМК. Комисията е представена и на изслушвания и заседания на Консултативния комитет по ограничителните практики и господстващото положение и Консултативния комитет по концентрациите, провеждани в рамките на производства на Европейската комисия. Целта на изслушванията е да се предостави възможност на предприятията да изложат своите аргументи, относими към съответния казус. Консултативните комитети имат съвещателна роля и изработват становища по представените от ЕК проекти на решения или други актове. Най-високият форум на ЕМК е годишната среща на ръководителите на националните органи по конкуренция на страните членки на ЕС и ГД „Конкуренция” на ЕК, на която се обсъждат актуални теми, свързани с приоритетите в политиката на конкуренция и законодателството.

Европейски органи по конкуренция

Европейските органи по конкуренция (European Competition Authorities, ECA) е форум за обсъждане на въпроси от сферата на защитата на конкуренцията, който е създаден през април 2001 г. В него участват органите по конкуренция на държавите от Европейското икономическо пространство (страните членки на ЕС, Европейската комисия, страните от ЕАСТ – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, както и Надзорният орган на ЕАСТ). Форумът функционира чрез работни групи, създадени за разработване и анализиране на конкретен проблем. Ежегодно се провежда и среща на високо ниво с участието на ръководителите на ведомства.

Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия