Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Проекти
A A A

ПРОЕКТ НА КЗК ПО ОПАК (резюме)

 
Приоритетна ос: І “Добро управление”
Подприоритет: 1.4. “Администрацията – партньор на бизнеса”
Бюджетна линия: BG051PO002/08/1.4-01
Наименование на бенефициента: Комисия за защита на конкуренцията (КЗК)
Седалище на бенефициента : гр. София, бул. “Витоша” 18
Наименование на проекта: Повишаване на ефективността при използването на публичните ресурси чрез засилване на прозрачността на процедурите по обжалване на възлагането на обществени поръчки и предоставянето на концесии
Място на изпълнение: Република България и държави-членки на ЕС
Обща стойност на проекта: 1 240 000 лева
Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ: 1 240 000 лева
Период за изпълнение: 12 месеца
Партньор(и): Няма
Обща(и) цел(и): Повишаване на ефективността и прозрачността в работата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) като специализиран национален орган за защита на конкуренцията и орган, пред който се обжалват решения, действия и бездействия на органите в процедури по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии
Специфични цели:
·         да се повиши ефективността на работата на КЗК при разглеждане на жалби по
възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии;
·         да се повиши информираността на органите на централната, областна и общинска администрации за добри практики при процедури по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии с цел намаляване на извършваните нарушения при провеждането им;
·         да се подобри взаимодействието на всички държавни органи и институции с компетенции в областта на обществените поръчки и концесиите за осигуряване на непротиворечиво приложение на разпоредбите на ЗОП и ЗК;
·         да се създаде прозрачна система за достъп до информация във връзка с процедурите по обжалване на обществени поръчки и концесии;
  • да се увеличи броят на каналите за достъп до КЗК с оглед облекчаване на централната, областната и общинската администрации и на бизнеса.
Целева(и) група(и): Централната, областна и общинска администрация, Бизнес, Граждани
Очаквани резултати:
·         повишаване на познанията на възложителите и на бизнеса за процедурите по обжалване на обществени поръчки и концесии пред КЗК;
·         популяризиране на добри практики в областта на обществените поръчки и концесиите сред централната, областните и общинските администрации и бизнеса;
·         повишаване на ефективността на работните процеси в КЗК и намаляване на времето, необходимо за разглеждане от Комисията на жалби по процедури по обществени поръчки и концесии;
·         повишаване на прозрачността на процедурите по обжалване на обществени поръчки чрез създаването и въвеждането в действие на публичен електронен регистър на КЗК;
·         намаляване на времето и усилията на органите на централната, областните и общинските администрации и бизнеса в тяхната комуникация с КЗК, както и на разходите, съпътстващи извършването на административни услуги от КЗК чрез въвеждането на възможност за електронно подаване на жалби и други документи през Интернет страницата на Комисията.
Основни дейности:
1. Подготовка на тръжната документация за проектни дейности 1, 4, 5, 6 и 7
2. Идентификация, систематизиране и въвеждане в работата на КЗК на добри
практики от страните - членки на ЕС по отношение на обжалването на процедури по
обществени поръчки и концесии
3. Разработване, отпечатване и разпространение на Наръчник за практиката на КЗК
по обжалване на процедури по обществени поръчки и предоставяне на концесии сред
целевите групи
4. Разработване и внедряване на софтуер за публичен електронен регистър на КЗК,
интегриран в Интернет страницата на Комисията и осигуряване на възможност за
връзка с интегрираната информационна система (деловодна система) на КЗК
5. Разработване и внедряване на софтуер за усъвършенстване на интегрираната
информационна система (деловодна система) на КЗК за осигуряване на връзката й с
публичния електронен регистър на Комисията и превръщането й в интегрирана система
за управление на работните процеси в КЗК
6. Разработване на Интернет страница на КЗК с осигуряване на връзката й с
електронния регистър и с възможност за електронно подаване на документи
7. Доставка на сървъри за нуждите на публичния електронен регистър, на
деловодната система и на Интернет страницата на КЗК
8. Обучение на служители от КЗК за поддръжка на деловодната система,
електронния регистър и Интернет страницата на Комисията
9. Провеждане на информационна кампания сред целевите групи с цел
популяризиране на практиката на КЗК по обжалване на обществени поръчки и концесии
и на възможностите и предимствата на публичния електронен регистър на решенията
на КЗК
10. Дейности за информация и публичност
11. Одит на проекта
 
Брошура на проекта
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия