Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Защита на личните данни
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Кариери
„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” при Комисия за защита на конкуренцията A A A

 ОБЯВЛЕНИЕ

 
              На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и Заповед № ЗПО-68/10.09.2018 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/,
 
 ОБЯВЯВА КОНКУРС
 
За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне” при Комисия за защита на конкуренцията
 
 
Длъжностно ниво- 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7
 
 
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Образование- висше;
- Минимална образователна степен –  магистър;
- Област на висшето образование–социални, стопански и правни науки;
- Специалност – право;
- Професионален опит - не се изисква или придобит минимален ранг - V младши.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
·         компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
  • отлично владеене на поне един чужд език, за предпочитане английски/френски/немски;
  • придобита юридическа правоспособност;
3. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и провеждане на интервю;
4. Необходими документи за участие в конкурса:
·          заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
·          декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
·          копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
·          копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
·          копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
5. Кратко описание на длъжността:     Участва в проучването по образувани производства пред КЗК. Обобщава и анализира събраните данни и доказателства по образуваните производства и участва в изготвянето на доклади с предложения за постановяване на решения на КЗК по прилагане на Глава Седма и Глава Седма „а“ от ЗЗК. Осъществява предварителни проучвания и анализи на поведението на стопанските субекти с оглед установяване на данни и основателни съмнения за извършени нарушения по Глава Седма от ЗЗК.
Участва при разработването на вътрешни и подзаконови нормативни актове на КЗК.
Изучаване, изследване и анализ на националната и общностната правна уредба и практиката по правоприлагането в областта на нелоялната конкуренция и злоупотребата с по-силна позиция при договаряне.
Участва в семинари, работни срещи, презентации, консултации, експертни групи на национално и европейско равнище по въпроси от нелоялната конкуренция и злоупотребата с по-силна позиция при договаряне.
6.Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 510 лв.
 
7. Място и срок за подаване на документите:
Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК:………../п/……………
                                                               /ЮЛИЯ НЕНКОВА/
 
Архив A A A
  За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Антитръст и концентрации”
  За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „АПОПК“ към дирекция „Административна”
  За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Административна”
  За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Обществени поръчки и концесии”
  За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Право и политика на конкуренцията ” при КЗК
  За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“- 2 работни места в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“- 2 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „Юрисконсулт” на дирекция „Право и политика на конкуренцията ” при КЗК
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия