Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
Любопитни факти
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало Кариери
За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията A A A

 ОБЯВЛЕНИЕ 

           На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-12/26.01.2018 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/,  

  ОБЯВЯВА КОНКУРС  

За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията

 Длъжностно ниво- 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7  

 
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

 -Образование- висше; 
- Минимална образователна степен –  професионален бакалавър;
- Област на висшето образование–социални, стопански и правни науки;
- Специалност – право;
- Професионален опит -  не се изисква или придобит минимален ранг - V младши.  

2. Допълнителни изисквания за длъжността:  
 • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;
 • отлично владеене на поне един чужд език, за предпочитане английски/френски/немски;
 • придобита юридическа правоспособност;

3. Начин на провеждане на конкурса:  решаване на тест и провеждане на интервю;

4. Необходими документи за участие в конкурса:

 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
 • копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации; 
5. Кратко описание на длъжността: Изучаване, изследване и анализ на националната и общностната уредба и практика в областта на икономическите анализи, забранените споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребите с монополно и господстващо положение, концентрациите между предприятия и секторните анализи; осъществяване на проучвания по образувани производства пред КЗК за установяване на нарушения по Глава V от ЗЗК, Глава ІІІ от ЗЗК и/или чл. 101 от ДФЕС, Глава IV от ЗЗК и / или чл. 102 от ДФЕС;   осъществяване на проучвания по образувани производства пред КЗК за извършване на секторни анализи на конкурентната среда чрез събиране и анализ на събраните доказателства; участие в семинари, работни срещи, презентации, консултации, експертни групи на национално равнище и в рамките на ECN (European Competition Network), ICN (International competition Network) и други международни организации по въпроси от областта на забранените споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребите с монополно и господстващо положение и концентрациите между предприятия; изучаване, изследване и анализ на практиката на КЗК, чуждестранните национални органи по конкуренция и Европейската комисия във връзка с извършването на икономически и правни анализи в областта на конкуренцията.
6.Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 510 лв. 

7. Място и срок за подаване на документите:

  Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от  09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок  до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.

8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК: ………/п/………….

                                               /ЮЛИЯ НЕНКОВА/

СПИСЪК 
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ 
ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС   ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“
В ДИРЕКЦИЯ „АНТИТРЪСТ И КОНЦЕНТРАЦИИ“
I.   Допускатсе до конкурс – решаване на тест: 
1.  Явор Руменов Марков
2.  Мария Цветанова Ефтимова
3.  Теодора Димитрова Атанасова
4.  Дамян Илиев Йорданов
5.  Жан Георгиев Йорданов 

II.   Не се допускат до конкурс следните кандидати:  
Няма недопуснати кандидати 
Допуснатите кандидати следва да се явят на  22.02.2018 г. от 10.00 ч.в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за решаване на тест /при успешно представяне на теста/ и за провеждане на интервю.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:….….…/п/…..……………
                                         СОНЯ АНГЕЛОВА
                                                                Главен секретар на Комисия за защита на конкуренцията
 

 СПИСЪК 
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
В ДИРЕКЦИЯ „АНТИТРЪСТ И КОНЦЕНТРАЦИИ“

Въз основа на проведения конкурс на основание чл. 10д от Закона за държавния служител и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия класира следните кандидати:

1. Явор Руменов Марков – на първо място, с общ резултат от 46,40 точки;
2. Теодора Димитрова Атанасова – на второ място, с общ резултат от 43,07 точки.
 
Постъпването на служба от класирания кандидат става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:….….…/п/…..……………
                                         СОНЯ АНГЕЛОВА
                                                                Главен секретар на Комисия за защита на конкуренцията
 
 
 

 

За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии” A A A
  ОБЯВЛЕНИЕ 
           На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗПО-8/22.01.2018 г. на Председателя на Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/,
  ОБЯВЯВА КОНКУРС
За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии”
при Комисия за защита на конкуренцията

 

  Длъжностно ниво- 11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията Наименование на длъжностното ниво: Експертно ниво 7

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: 

- Образование- висше;
- Минимална образователна степен – професионален бакалавър;
- Област на висшето образование–социални, стопански и правни науки;
- Специалност – „право“;
- Професионален опит -  не се изисква или придобит минимален ранг – V младши.
 
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
 • владеенето на западен или друг чужд език е предимство;
 • компютърна компетентност – да притежава познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др.;

 

3. Начин на провеждане на конкурса:  решаване на тест и провеждане на интервю.
4. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобит ранг като държавен служител;
 • копие от документи за придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения - владеене на чужд език, преминати обучения, специализации;
5. Кратко описание на длъжността: Извършва проучване на обстоятелствата, съдържащи се в жалбите, подадени по реда на ЗОП и ЗК, и подпомага комисията при преценка на законосъобразността на обжалваните решения, действия или бездействия; Предлага и участва в семинари и работни срещи за популяризиране практиката на комисията в областта на обжалването на обществените поръчки, публично-частното партньорство и концесиите; Извършва проучване по основателността на исканията за налагане на временни мерки по ЗОП и ЗК, както и по исканията за предварително изпълнение по ЗОП и ЗК; Разработва становища и други материали, свързани с прилагането на ЗК и ЗОП; Изготвя доклади по приключили проучвания, образувани по реда на ЗОП и ЗК; Подпомага членовете на комисията при изпълнение на поставените им от председателязадачи, включително свързани с подготовката на решенията;
6.Размер на основната месечна заплата: не по-малко от 510 лв.
 
7. Място и срок за подаване на документите:

 

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от  09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок  до 10 дни, считано от деня на публикуване на обявлението. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.
  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК: …….…./п/……………
                                               /ЮЛИЯ НЕНКОВА/

 


 

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ДО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“
В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“
 
 
I.     Допускатсе до конкурс – решаване на тест:
 
1.  Андриан Валентинов Ангелов
2.  Мария Цветанова Ефтимова
3.  Марин Даниелов Донков
4.  Десислава Иванова Асенова
5.  Ина Давидова Велева
6.  Ралица Димитрова Илиева
7.  Доника Стефанова Дилова
 
 

II.   Не се допускат до конкурс следните кандидати:

      Няма недопуснати кандидати  

Допуснатите кандидати следва да се явят на  16.02.2018 г. от 10.00 ч.в сградата на Комисия за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18, ет. 2, стая 217 за решаване на тест /при успешно представяне на теста/ и за провеждане на интервю.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:………/п/……..…
        Соня Ангелова
        Главен секретар на КЗК 

 
СПИСЪК
 НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ
ЗА ЕДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ
В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ“
 
 
 
 
Въз основа на проведения конкурс на основание чл. 10д от Закона за държавния служител и чл. 34, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия класира от първо място до трето място, следните кандидати:
 
1.  Мария Цветанова Ефтимова – с общ резултат от 48,65 точки;
2.  Марин Даниелов Донков – с общ резултат от 43,09 точки;
3.  Десислава Иванова Асенова – с общ резултат от 43,00 точки.
 
Постъпването на служба от класирания кандидат става в 10-дневен срок от датата на издаването на акта за назначаване, което се удостоверява писмено.
 
  
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:….….……..……………
                                         СОНЯ АНГЕЛОВА
                                                                Главен секретар на Комисия за защита на конкуренцията
Архив A A A
  За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Антитръст и концентрации”
  За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „АПОПК“ към дирекция „Административна”
  За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Административна”
  За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Обществени поръчки и концесии”
  За длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ“ „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в отдел „Протокол и връзки с обществеността“ към дирекция „Административна” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „ДИРЕКТОР” на дирекция „Право и политика на конкуренцията ” при КЗК
  За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“- 2 работни места в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“в отдел „Антитръст“ към дирекция „Антитръст и концентрации” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“- 1 работно място в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
  За длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“- 2 работни места в дирекция „Обществени поръчки и концесии” при Комисия за защита на конкуренцията
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия