Търсене

Забранени споразумения
Злоупотреби
Концентрации
Нелоялна конкуренция
Секторни анализи
Застъпничество за конкуренцията
Обществени поръчки
Концесии
Международно сътрудничество
IBAN кодове на КЗК
Форми
Регистър
Профил на купувача
Открито управление
Справочници
Речник
Проекти
Връзки
Въпроси и отговори
Антикорупция
Кариери
Обратна връзка
20 години КЗК
Интернет страницата и Публичният регистър на КЗК са създадени с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ.
Skip Navigation LinksНачало
A A A
 

КОМИСИЯТА е независим специализиран държавен орган, който е оправомощен да прилага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК). КЗК установява нарушения на свободната конкуренция съгласно разпоредбите на ЗЗК и/или на чл. 101 и чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз, извършва секторни анализи и застъпничество за конкуренцията. КЗК е националният орган по конкуренцията, който осъществява сътрудничество с Европейската комисия и другите национални органи по конкуренцията на държавите-членки на Европейския съюз по реда на Регламент (ЕО) № 1/2003 и Регламент (ЕО) № 139/2004.

Комисията разглежда и се произнася по жалбите за незаконосъобразност на решения, действия и бездействия на възложители или концеденти в процедури по възлагане на обществена поръчка или концесия съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.

A A A
28-01-2015 КЗК установи незаконосъобразност при избора на изпълнител в обществена поръчка на община Челопеч
28-01-2015 КЗК прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка на Енерго-Про Мрежи
27-01-2015 КЗК установи незаконосъобразност в обществена поръчка на община Елена, финансирана по Програмата за развитие на селските райони
27-01-2015 КЗК установи незаконосъобразност в обществена поръчка на Тракийски университет – Стара Загора
26-01-2015 КЗК отмени решение за прекратяване на обществена поръчка за застраховане на сградния фонд на Министерство на образованието и науката
26-01-2015 КЗК отмени избор на изпълнител в обществена поръчка на МОСВ
14-01-2015 Комисията за защита на конкуренцията образува производство за евентуално извършено нарушение чрез промяна в контрола върху БТК
12-01-2015 КЗК отмени прекратяване на обществена поръчка на община Каварна за предоставяне на далекосъобщителни услуги за собствени нужди
07-01-2015 КЗК предлага промени в Типовия договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински нужди, заплащани напълно или частично от НЗОК или РЗОК
06-01-2015 КЗК предлага промени в Наредба № 4 за условията и реда за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК
05-01-2015 КЗК отмени решение на МОН за прекратяване на обществена поръчка за внедряване на платформа за електронно обучение
23-12-2014 КЗК отмени решение за откриване на обществена поръчка на Министерство на правосъдието
19-12-2014 КЗК отмени избрания за изпълнител за охрана на ИСУЛ
17-12-2014 КЗК санкционира „Хранинвест“ ЕООД за нелоялна конкуренция
17-12-2014 КЗК отмени откриване на обществена поръчка за доставка на медицинско оборудване за МБАЛ – гр. Луковит
16-12-2014 КЗК отмени откриване на обществена поръчка за предоставяне на електронни съобщителни услуги в община Несебър
12-12-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за ремонт на пътища в община Павел Баня
12-12-2014 КЗК отмени избор на изпълнител за събиране и извозване на битови отпадъци в община Разлог
12-12-2014 КЗК санкционира ИКЕА за нелоялна конкуренция
11-12-2014 КЗК започна задълбочено проучване относно намерението на „БТК“ ЕАД да придобие едноличен контрол върху „НУРТС България“ АД
12345678910...
Софийски форум по конкуренция
Най-новото в публичния регистър
Освобождаване от санкция
Услуги
ГД "Конкуренция" на Eвропейската комисия